Wsparcie UE

 

Dotyczy projektu: RPLD.02.03.01-10-0078/16-00.

„Wdrożenie do działalności produkcyjnej innowacji technicznej i technologicznej produkcji maszyn dla rolnictwa celem uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku europejskim”. Poddziałanie : II .3.1 Innowacje MŚP. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Program operacyjny: RPLD.00.00.00.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie: RPLD.02.03.00. Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałanie: RPLD.02.03.01. Innowacje w MŚP

Numer umowy: RPLD.02.03.01-10-0044/21-01

Tytuł projektu: Wdrożenie do dzielności produkcyjnej DOM-WID Dominik Widarski wyników prac B+R, nowego, innowacyjnego kombajnu do zbiorów owoców borówki amerykańskiej.

Opis projektu:

Głównym celem projektu było wdrożenie wyników przeprowadzonych samodzielnie prac B+R mających na celu wzrost konkurencyjności firmy DOM-WID Dominik Widarski na rynku globalnym w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe. Projekt również realizuje cele dotyczące zwiększenia konkurencyjności regionu, spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa, co jest zgodne z celem głównym RPO WŁ, sformułowanym w SZOOP.

Cele te zostały osiągnięte poprzez realizację inwestycji polegającej na wprowadzeniu na rynek nowego produktu, do tej pory nieoferowanego. W zapleczu B+R opracowaliśmy nowy kombajn do zbioru borówki amerykańskiej – „Nelson”.

Do wprowadzenia na rynek nowego produktu, koniecznym był zakup maszyn CNC, które są niezbędne do wprowadzenia nowego, lepszego procesu produkcyjnego.

W ramach projektu zostały zakupione :

  1. Laser do cięcia rur i profili BLM LT 8.20 o długości cięcia 6 m w technologii 3D.
  2. Spawarka laserowa o mocy 2000 W.
  3. Urządzenie do wentylacji.
  4. Program do zarządzania produkcją.

Okres realizacji projektu: od 2021-05-04 do 2023-11-30

Wydatki kwalifikowane: 5 522 742,00 PLN

Dofinansowanie Wkład UE: 3 037 508,10 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020