Wsparcie UE

Dotyczy projektu: RPLD.02.03.01-10-0078/16-00. „Wdrożenie do działalności produkcyjnej innowacji technicznej i technologicznej produkcji maszyn dla rolnictwa celem uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku europejskim”. Poddziałanie : II .3.1 Innowacje MŚP. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Dokumenty do pobrania: